How to clean silver jewelry? - Pregomesh
Вдохновляйтесь.

Как почистить серебряные украшения?

Apr 21, 2020

Արծաթյա զարդերը` լինեն դրանք նոր, թե տար своему երա֢ար մաքրման կարիք ունեն: Բնական ժանգը որոշ զարդերի վրա rest rest Ժաֶգոտված արծաթը հեշտությամբ կարելի է վերական։ ցրել ենք արենրրարզ միջոցներն արծաթը մաքրելու և ժ rest

Ատ֡մի Մածուկ - Մի փָքր քանակությամբ ատամի մածուկի և կտորի միNC փրտությամբ փայլեցրեք Ձեր արծաթյա զարդը: Կտեսնե՜ք՝ ինչպես է այն ում։

Նֵութ ՝ նախատեսված ապակու մաքրման համար - նյութի օգտագործման միNC ։

Կա־իճ - Արծաթե իրերը փայլուն կմնան, եթե մի քանի կտոր կավիճ պահեք տվյ Предыдущий Կա־իճը կլանում է խոնավությունը ՝ թույլ չտալո־ զարդի rest

Նյութ ւ նախատեսվար ձեռքերը ստերիլիզացնելու համար - Այժմ հ֡նգաման Предыдущий քրո։ Կիրառեք նյութтенц ոչ միայն այս շրջանում ձեռքերը մանրէներից մաքրելու համար, այլև ձեր NC rest Result

Քացախ - Արցախ - Արցախ - Արծաթյա զարդը երկուսից երեք ժամ պահեք 1/2 բաժակ քացախի և և երկու ճաշի գդալ խմորի սոդաւրդի մեջ: Այնուհետև լվացեք Предыдущий вариант:

Այսֺիսով, շատ պարզ քայլերի միֻոցով, տնային պարում հնարաrest Предыдущий