KEEP THE HERITAGE

SHOP NOW
COVID-19 ALERT

ATTENTION PLEASE!!! Due to second phase of pandemic in Armenia and in the transit zones there can be shipping delays. Read also our updated shipping policy during the pandemic.

POPULAR PIECES

STORE IN YEREVAN

Store with all jewelry pieces presented - Mashtots 39 ("NUAR")

HOW TO PAY

Our secure checkout is quick and easy to use. Use checkout with PayPal and pay via Cards or PayPal.

SHIPPING

We ship worldwide via standard and express delivery methods.

Pregomesh Favorites

From t-shirts to toys - all things made in Armenia, handpicked by Sirusho.

STRONG ARTSAKH

SHOP Instagram looks

BACK TO SCHOOL
SHOP "HUH-HAH"
FOR YOUR KIDS
EXPLORE NOW
A PIECE OF ARMENIA
SHOP BAGS

Blog posts

From Shaki to pyramids!

Egyptian Sebek – a net crafted Armenian ornament.Netlike jewelry is called sabak in Armenian. Sabak bracelets and necklaces of the Armenian origin are numerous among Armenian historical pieces such as...

Read more →

«Սրվակը»՝ պտղաբերության խորհրդանիշ

Պատմականորեն կնոջ գլխավոր դերակատարումը կյանքում համարվել է մայրանալը, և հնագույն ժամանակներից ի վեր մշակույթում ձևավորվել են բազմաթիվ հավատալիքներ ու դրանց համապատասխան ստեղծվել են պտղաբերության խորհրդանիշ զարդեր` հմայիլներ: Պռեգոմեշյան լեզվով ասված...

Read more →

Ցլի խորհուրդը - ՊռեԳոմեշ

Ցուլը, լատիներեն Taurus, որպես սրբազան խորհրդանիշ և առասպելական հերոս ներկայացված է համարյա թե բոլոր հին քաղաքակրթությունների հավատամքներում․ շումերական երկնային ցուլը Գիլշամեշի առասպելում, Կրետեի Մինոտավրը, խուրրիների մոտ ամպրոպի աստծո երկու ցուլերը,...

Read more →